RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,
  ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail dok@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, ale zawsze na podstawie przepisów prawa. 
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania usług.
 10. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności w formie profilowania.

INFORMACJA

Uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, odbywających się w Brzegu Dolnym w budynkach: przy ul. Kolejowej 29, ul. Kolejowej 27B (Gołębnik), ul. Zwycięstwa 1 (Filia DOK), na terenie otwartym miasta i gminy Brzeg Dolny wyrażają tym samym Państwo zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w celu wykorzystania zdjęć w mediach lub galerii na oficjalnej stronie internetowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na publikację swojego wizerunku w mediach lub na stronie internetowej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, prosimy przed wejściem na imprezę zgłosić to pracownikowi DOK wykonującemu zdjęcia.

Ze względu na ochronę prywatności osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury prosimy Państwa o takie fotografowanie/filmowanie, które nie prowadzi do utrwalania wizerunku osób trzecich.