Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Panadanych osobowychjestDolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Kolejowa 29, 56‑120 Brzeg Dolny adres poczty e-mail: dok@brzegdolny.pl adres strony internetowej Administratora: https://dokbrzegdolny.pl/
 2. W DOK został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail iod2@synergiaconsulting.pl: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  • działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie, w tym m.in.: sprzedaż wejściówek i biletów (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególnościwynikającez ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn zm.) oraz działań statutowych DOK;
  • niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) m.in.: wizerunek, udział w konkursach, imprezach okolicznościowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,
  • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Polityka prywatności i cookies

Witamy na serwisie internetowym Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury  w Brzegu Dolnym. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w DOK zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które osoba może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony oraz współpracując z nami przez uczestnictwo w warsztatach, konkursach oraz innych przedsięwzięciach oferowanych przez nasz ośrodek .

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1)      Administratorem danych osobowych jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29

2)      Z wyznaczonym Administratorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: dok@brzegdolny.pl

3)      Dane osobowe przetwarzane są w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy warsztatów” (imię, nazwisko, wykształcenie, rok urodzenia, adres, telefon, e-mail) oraz ”Baza newsletter” (imię, e-mail). Są to dane zbierane w celu ewidencji oraz identyfikacji uczestnika zajęć i wydania zaświadczenia uczestnictwa w kursie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. Nr 103 z dnia 29 października 1993 r. poz.472).
„Baza newsletter” jest wykorzystywana za osobną zgodą, dotyczy ona tylko wysyłki informacji o wydarzeniach i warsztatach jakie oferuje DOK w postaci newslettera przez okres istnienia oferty przy współpracy,

4)      Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektów

5)      Mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa ochrony danych osobowyc po uznaniu, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6)      Mają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7)      Mają państwo prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji w formie newslettera w dowolnym momencie przez link umieszczony w każdej wiadomości „newsletter”

 

—————————————————————————————————————————–

 

Polityka plików „cookies” (ciasteczek) odnosząca się do strony internetowej dok.brzegdolny.pl, której właścicielem jest Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „stałe” oraz „sesyjne”.

 „Sesyjne pliki cookies” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 „Stałe pliki cookies” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki „cookies” przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

    Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA)

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach „cookies”, tym samym nie profiluje żadnych danych.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.